Τι είναι το ΕΚΕΚ ΑΤΗΕΝΑ

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) ΑΤΗΕΝΑ είναι ένα αναγνωρισμένο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΠΠΕΠ  σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. Κ6/57830/2021-05-24 και 98336/Κ6/2022-08-04 Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Προσφέρει σε όλη την Ελλάδα υπηρεσίες μοριοδοτούμενης επιμόρφωσης και κατάρτισης εφοδιάζοντας με τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες επαγγελματικούς χώρους όπως οι εκπαιδευτικοί, οι υπάλληλοι του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και στελέχη επιχειρήσεων.

Το ΕΚΕΚ πραγματοποιεί μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά προγράμματα σε συνεργασία με δημόσια Πανεπιστήμια. Τα σεμινάρια παρέχουν τα απαιτούμενα μόρια για προσλήψεις και διορισμούς στον ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Παράλληλα, το ΕΚΕΚ προσφέρει πιστοποιήσεις πάνω στις δεξιότητες που αποτελούν απαραίτητα μοριοδοτούμενα κριτήρια για τον ΑΣΕΠ και όλες τις προκηρύξεις του δημόσιου και των μεγάλων οργανισμών όπως η πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ.

Στόχος του ΕΚΕΚ είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας επιμορφωτικά προγράμματα, ακολουθώντας πάντα την ισχύουσα νομοθεσία για μοριοδότηση ή πιστοποίηση δεξιοτήτων και προσόντων, ενισχύοντας την επαγγελματική προοπτική των σπουδαστών και αποφοίτων του.

Πιστοποιήσεις ISO

9001 21001 27001 27701 29993 37001