Διεθνείς Πιστοποιήσεις Big Data Analytics, Cyber Security, Machine Learning, IoT

Οι συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά εξ αποστάσεως  προγράμματα “Big Data Analytics“, “Cyber Security, “Machine Learning“, “Internet Of Things” του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ έχοντας προετοιμαστεί καταλλήλως μπορούν να Πιστοποιήσουν τα προσόντα τους με τις αντίστοιχες Διεθνείς Πιστοποιήσεις επαγγελματικών προσόντων από το φορέα Πιστοποίησης PQR.

Τώρα μπορείτε εξ αποστάσεως να γίνετε Certified με Διεθνή Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων πάνω στους παραπάνω τομείς και να ανοίξετε νέους δρόμους στην καριέρα σας

Τι σημαίνει η Πιστοποίηση προσόντων κατά του Εθνικού Σύστηματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)

Οι Διεθνείς Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών προσόντων του φορέα Πιστοποίησης PQR έχουν μεγάλη ισχύ στην αγορά εργασίας καθώς πιστοποιούν κατά ΕΣΥΔ επαγγελματικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας πάνω σε ένα από τα παραπάνω αντικείμενα.

Το ΕΣΥΔ είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύετε τα προσόντα σας έχοντας λάβει Πιστοποίηση κατά ΕΣΥΔ

Πιστοποίηση elic.E.bgd – Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων

Με το elic.E.bgd πιστοποιείται η ικανότητα στην ανάλυση δεδομένων, την προετοιμασία πρωτογενών δεδομένων, καθώς και η απεικόνισή τους. Επιπλέον, πιστοποιείται η κατανόηση της εφαρμογής της ανάλυσης δεδομένων στο πλαίσιο της της επιχειρηματικότητας, της στατιστικής ανάλυσης, του φιλτραρίσματος δεδομένων, την χρήση συγκεντρωτικών πινάκων, γραφημάτων, λοιπών τεχνικών και εργαλείων απεικόνισης.

Ετικέτες:

 • Big Data & Enterprises
 • Raw Data sets handling
 • Statistical Analysis
 • Data Visualization
 • Data Analysis Tools

Μεθοδολογία: Εξ αποστάσεως Εξέταση

Κόστος Πιστοποίησης Επαγγελματικών προσόντων

Κανονικό κόστος: 300 ευρώ
Επιμορφούμενοι Big Data Analytics Παν.Πατρών και ΕΚΕΚ: 90 ευρώ (70% έκπτωση)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ
Πιστοποίηση Big Data Analytics

Πιστοποίηση elic.E.sdc – Ασφάλεια Δεδομένων / Κυβερνοασφάλεια

Με το elic.E.sdc πιστοποιείται η εξοικείωση με έννοιες και αρχές της προστασίας δεδομένων, τα δικαιώματα των χρηστών, την εφαρμογή και πολιτικών, μέτρων προστασίας, καθώς και την συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις. Επιπλέον, πιστοποιείται η ορθή χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με προστασία από κακόβουλο λογισμικό, ασύρματη σύνδεση, διαμοιρασμό κωδικών και την διαφύλαξη αντιγραφών ασφαλείας.

Ετικέτες:

 • Data Protection Policy
 • Cyber Security
 • Malware
 • Cloud Security
 • Wi-Fi & Network Protection
 • Password Protection
 • Backup Policy

Μεθοδολογία: Εξ αποστάσεως Εξέταση

Κόστος Πιστοποίησης Επαγγελματικών προσόντων

Κανονικό κόστος: 300 ευρώ
Επιμορφούμενοι Data Security – Cyber Security Παν.Πατρών και ΕΚΕΚ: 90 ευρώ (70% έκπτωση)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ

Πιστοποίηση Cyber Security

Πιστοποίηση elic.E.mel – Μηχανική Μάθηση

Με το elic.E.mel πιστοποιείται η εξοικείωση των αρχών της μηχανικής μάθησης, των αναγκών και των δυνατοτήτων της, των διαδικασιών αυτής και των αποτελεσμάτων τους. Συγκεκριμένα με ανάλυση παλινδρόμησης για προβλέψεις, την εκπαίδευση στις διαδικασίες και τις λειτουργίες της μηχανικής μάθησης, καθώς και τον τρόπο που εφαρμόζονται αυτές.

 • R programming
 • Linear Regression
 • Non Linear Regression
 • Classification
 • Classification Trees
 • Random Forests

Μεθοδολογία: Εξ αποστάσεως Εξέταση

Κόστος Πιστοποίησης Επαγγελματικών προσόντων

Κανονικό κόστος: 300 ευρώ
Επιμορφούμενοι Machine Learning Παν.Πατρών και ΕΚΕΚ: 90 ευρώ (70% έκπτωση)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ

Πιστοποίηση Machine Learning

Πιστοποίηση elic.E.iot – Διαδίκτυο των Πράγματων

Με το elic.E.iot πιστοποιείται η εποπτεία επί των βασικών οδηγών του IoT και των επιχειρηματικών προοπτικών που προσφέρει, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων νομισματοποίησης. Επιπλέον, πιστοποιείται η κατανόηση της αρχιτεκτονικής του IoT, των πρωτοκόλλων επικοινωνίας δικτύου και της συσχέτισης με το υπολογιστικό νέφος, το 5G, τα μεγάλα δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη, το ψηφιακό δίδυμο και των ζητημάτων ασφαλείας που προκύπτουν από την χρήση του IoT.

 • IoT Architecture
 • A.I.
 • Big Data at IoT
 • Cloud
 • Digital Twin
 • IoT & Cyber Security

Μεθοδολογία: Εξ αποστάσεως Εξέταση

Κόστος Πιστοποίησης Επαγγελματικών προσόντων

Κανονικό κόστος: 300 ευρώ
Επιμορφούμενοι IoT Παν.Πατρών και ΕΚΕΚ: 90 ευρώ (70% έκπτωση)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ

ΙοΤ Πιστοποίηση